آنالیز مودال بادگیرهای سنتی شهر یزد با روش تحریک محیطی و با همکاری مرکز تحقیقات بین‌المللی بادگیر انجام شد.